สถานที่ติดต่อ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-112622-3 แฟกซ์ 053-112623

website : www.chiangmai.mol.go.th

e-mail : chiangmai_mol@hotmail.com