ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อ.จอมทอง

 

ส่วนงานที่ให้บริการ

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน 

   

 กรมการจัดหางาน

          1. หมวดส่งเสริมการมีงานทำ

  

       -  รับลงทะเบียนผู้สมัครงานในประเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศ  

 

          (Matching ตำแหน่งงานว่าง)  

 

       -  รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยผ่านระบบสารสนเทศ   

 

       -  บริการนายจ้างคัดรายชื่อผู้สมัครงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

       -  แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพด้วยระบบ Internet

          www.doe.go.th/vgnew

       -  ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพ

       -  ให้คำแนะนำด้านการรับงานไปทำที่บ้าน

       -  รับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ท.รบ.1)

       -  รับแบบใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบฟอร์ม)

       -  ให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารและการหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

       -  รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

       -  รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

 

 

          2. หมวดการไปทำงานต่างประเทศ

       -  ให้คำแนะนำการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานในประเทศให้คนหางานไปทำงาน

           ต่างประเทศ

       -  ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

       -  ให้คำแนะนำการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดิน

           ทางกลับ ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

       -  ให้คำแนะนำการไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานส่งไป

       -  ให้คำแนะนำคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกับริษัทจัดหางาน

       -  ให้คำแนะนำการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน

          ในต่างประเทศ

       -  รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ (แบบฟอร์ม)

       -  ให้คำแนะนำการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

       -  บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทำงานต่างประเทศ

          ผ่านระบบบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ

 

          3. หมวดแรงงานต่างด้าว

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าม

          ในราชอาณาจักร โดยนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตแทน

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ/คนต่างด้าว

          ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับ/คนต่างด้าวที่เกิดใน

          ประเทศแต่ไม่ได้สัญยาติไทย/คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ

       -  ให้คำแนะนำการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดหรือสูญหาย

       -  ให้คำแนะนำการขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่/สถานที่ทำงาน/

          เพิ่มการทำงานจากเดิมที่ได้รับอนุญาต โดยยังคงทำงานในสถานประกอบการเดิม

       -  ให้คำแนะนำการแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

       -  ให้คำแนะนำการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน

       -  ให้คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวตาม

          กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานขอแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและ

          กัมพูชา

       -  ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

          ลาว และกัมพูชา

       -  ให้คำแนะนำการขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

          ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     4. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประชาชน)                                       

        -  รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ฝึกเตรียมเข้าทำงาน/ฝึกยกระดับ

           ฝีมือ/ฝึกอาชีพเสริม (กพร.101)

        -  รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

               แห่งชาติ ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทดสอบฝีมือ

               แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงาน

               นานาชาติ  (ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.201)         

 

            5. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถานประกอบการ)      

            -  รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท.1)

         - ให้คำแนะนำการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึกภายใต้พระราชบัญญัติส่ง

           เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   พ.ศ. 2555 ของสถานประกอบการ                                - ให้คำแนะนำการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ            - ให้คำแนะนำการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน             

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                               

        

         6. หมวดงานด้านการคุ้มครองแรงงาน                                           

        - รับแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี (คร.2)

        - รับแบบคำร้องเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอร์ม)

        - ให้คำแนะนำการรับเรื่องร้องทุกข์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน                  

        - ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (มาตรา 123-124 แห่งพระราช

          บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551)          

        - รับแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

        - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย                           

        - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

          แรงงาน             

        - บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

       - บริการเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น ผ่านระบบ IP VideoPhone                  

 

           7. หมวดงานด้านความปลอดภัยแรงงาน                                         

          - ให้คำแนะนำการตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามคำร้อง                           

           8. หมวดงานด้านแรงงานสัมพันธ์                                     

         - ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์เกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร

           ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (แรงงานสัมพันธ์)                                               

         

          9. หมวดงานด้านสวัสดิการแรงงาน                                               

         - ให้คำแนะนำการพิจารณาวินิจฉัยคำขอของลูกจ้าง กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบ

           กิจการตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551         

 

        10. หมวดงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย                                       

        - ให้คำแนะนำการส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทาง

          สังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) แก่นายจ้าง/        

          ลูกจ้าง  

         

 

สำนักงานประกันสังคม                                      

        11. หมวดงานด้านกองทุนประกันสังคม                                         

        - รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทำงาน

        - รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 (สปส.1-20)

        - รับแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)

        - รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา 33) (สปส.6-09)

        - รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)

          (สปส.1-21)

        - รับแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40/2)

        - รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)   

        - ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคม                         

        - ให้คำแนะนำการขอมีบัตรประกันสังคมของคนต่างด้าว                              

        - ให้คำแนะนำการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล                          

        - รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน

        - ให้คำแนะนำการชำระเงินสมทบตามมาตรา 33, 39, 40                                                 - รับแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร

        - ให้คำแนะนำการขอรับเงินสมทบที่ชำระไว้แล้วคืน กองทุนประกันสังคม    

        - รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)

        - รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส. 6-15)        

       - รับแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40

       - บริการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

         (MOL Smart Service)             

 

        12. หมวดสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, 39 และ 40)

        - รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี

        

       13. หมวดกองทุนเงินทดแทน                                           

       - ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน                            

       - ให้คำแนะนำการชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนเงินทดแทน         

       - บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน

         สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                      

 

        14. หมวดงานด้านแรงงาน                                               

        - บริการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน                              

        - บริการข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ/ค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับ

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา

        - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม                  

        - บริการรับคำร้องขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

        

       15. หมวดงานด้านส่งเสริมอาชีพ                                      

       - รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อ

         บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

       - รับสมัครฝึกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะ

         หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสถานที่และความเหมาะสม) 

       - รับสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน