วีดีทัศน์

 

สรุปงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ 2562

งานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่
20 เม.ย. 61

บันทึกเทป รายการความสุขประเทศไทย
11 ม.ค. 61

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุ่มรถสี่ล้อแดง
8 ก.ย. 60

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
19 มิ.ย. 60

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 3 มิ.ย. 60

 

โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

ประกวดจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

 

 

ขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากสมาคม

แม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน

และธนาคารไทยพาณิชย์ แก่ผู้ประสบภัยหนาว

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

แรงงานระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากร

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"