อาสาสมัครแรงงาน

 

 

 

 

 

ทะเบียนรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานในประเทศ(จังหวัดเชียงใหม่)  ระดับตำบล  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ที่ ชื่อ - สกุล แกนนำตำบล
1. อำเภอเมือง
1 นางจำลอง  จักษุธารา ศรีภูมิ
2 นายพลพันธุ์    ศุขอร่าม สุเทพ
3 นางบัวผัด    กันธาสิงห์ หายยา
4 นายดำรงค์  จันทาพูน พระสิงห์
5 นายสมนึก    วุฒิเฝย วัดเกต
6 นางสาวศิริลักษณ์   คันธวงค์ ท่าศาลา
7 นางลำดวน    เจริญพันธุ์ หนองหอย
8 นางจารุนาถ   ธีรสุวิภากร ช้างคลาน
9 นางสาววิไล    รอดถาวร ช้างเผือก
10 นางสาวประกายดาว    คำจม ฟ้าฮ่าม
11 นายธรรมสรณ์  สุวรรณมงคล หนองป่าครั่ง
12 นายประชา    ชูดี สันผีเสื้อ
13 นายสุวิทย์  แสนคำหล่อ ป่าแดด
14 นายทองเดช   ปินตาแก้ว ช้างม่อย
15 นางยุพิน  ไชยวงค์ แม่เหียะ
16 นายวินัส  พงษ์พิพัฒน์ ป่าตัน
     
2. อำเภอจอมทอง
17 นายสมชาย  สมวงศ์ แม่สอย
18 นายศักดิ์พลวิชญ์   ชัยอาภัย ข่วงเปา
19 นางฉัตรดาว    บุญมาปะ ดอยแก้ว
20 นางสาวศุภลักษณ์    แนวปราณีต บ้านหลวง
21 นางสาวกฤษณี   เรืองฤทธิ์ สบเตี๊ยะ
22 นายปกรณ์   กันทะจันทร์ บ้านแปะ
3. อำเภอแม่แจ่ม
23 นางณัฏฐ์ธีตา  จีนบุญ ท่าผา
24 นางสาวนาฎยา     อินทร ช่างเคิ่ง
25 นายไพจิต    ชัยปราณี แม่ศึก
26 นายนันทพงศ์  โชคสุขทรัพย์สิน กองแขก
27 นายนิเวศ   กันธะศิลป์ บ้านทับ
28 นายกริชชาญ  สังเวียนวงษ์ แม่นาจร
29 นายอาทิตย์  สิริพยาบาล ปางหินฝน
4. อำเภอเชียงดาว
30 นายโกศลชัย    ใจธิตา เมืองงาย
31 นางสาวศศิธร  เมืองมูล เชียงดาว
32 นางบัวลอย    ซาวบุญตัน ปิงโค้ง
33 นายนิรันดร  กอนเชื้อรัตน์ แม่นะ
34 นางอักรษร ชุมภู เมืองนะ
35 นางประกายดาว    ท่อนคำ เมืองคอง
36 นางสาวนิสารัตน์  จะเลมุนิล ทุ่งข้าวพวง
5. อำเภอดอยสะเก็ด
37 นายณัฐดนัย    แก้วคำดี    ตลาดขวัญ
38 นางสาวทัศวรรณ์  ดวงจันทร์คำ แม่ฮ้อยเงิน
39 นายสมาน    โพธิยา ป่าป้อง
40 นายไพรโรจน์    ไทยกรณ์ แม่โป่ง
41 นายศรัณย์    ศรีพวงใจ สง่าบ้าน
42 นางสาวศุภิกา    ราชา ป่าลาน
43 นางไพรินทร์  เจนตระกูล สันปูเลย
44 นายสมบูรณ์    บัวดอกตูม ลวงเหนือ
45 ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์   ทาจี แม่คือ
46 นางสาวเกษกาญดา  จันทสิทธิ์ เชิงดอย
47 นายสุทัศน์   โพศิริ ตลาดใหญ่
48 นางแสงเดือน  ปันศิริ สำราญราษฎร์
49 นายไพทูล  สุกันโท เทพเสด็จ
50 นางนิภาพร     สุทธคำ ป่าเมี่ยง
6. อำเภอแม่แตง
51 นางเทียนศิริ    แสงแก้ว    อินทขิล
52 นางสาววรนุช  ดีไสล ป่าแป๋
53 นางวนิดา    ชุ่มคำ สบเปิง
54 นางบุษบา   เกษมกิตติกุล แม่หอพระ
55 นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์ บ้านเป้า
56 นางสาวทัศนีย์    บุญสุข เมืองก๋าย
57 นางสุชาดา  อินต๊ะ ขี้เหล็ก
58 นางสาววราภรณ์    ยานัน สันป่ายาง
59 นายวิสิฐศักดิ์    นาคิน สันมหาพน
60 นายชัยพร   เพ็ญจันทร์ กึ๊ดช้าง
61 นางวัชรินทร์  จิตรบุญ แม่แตง
62 นายพลเทพ   เรือนแก้ว บ้านช้าง
63 นางณัฐชนันท์  ดวงศรี ช่อแล
7. อำเภอแม่ริม
64 นางอัมพรรณ   จอกแก้ว   ห้วยทราย
65 นางสาวผ่องพรรณ   พรมฤทธิ์ แม่สา
66 นางชัญญา    สกุลวรศิลป์ เหมืองแก้ว
67 นางชุ่มใจ  ลอยมี แม่แรม
68 นางสุวารี    โถงาม ริมใต้
69 นางสาวบุญยิ่ง   เชื้อพูล ริมเหนือ
70 นายบรรจง   วัฒนาสวัสดิ์ ขี้เหล็ก
71 นางนิพันธ์   วงค์หาญ สันโป่ง
72 นางศรีนวล  พรหมมา โป่งแยง
73 นายอภิชาติ   ชาวเวียง สะลวง
74 นางจุฑามาศ    อุดมกิจ ดอนแก้ว
8. อำเภอสะเมิง
75 นายดำเนิน    ไชยชนะ สะเมิงเหนือ
76 นายนิรัตน์     บุญเป็ง บ่อแก้ว
77 นายสมัคร   สาธุเม สะเมิงใต้
78 สอ.หญิง วิลาวัลย์   สาธุเม แม่สาบ
79 นายไพบูลย์   ยะมะโน ยั้งเมิน
9. อำเภอฝาง
80 นางรำไพ  องอาจ แม่สูน
81 นายสุทธิพร    สุภา ม่อนปิ่น
82 นายกฤษณ์พีรัช   กรณ์กุลรัศมี โป่งน้ำร้อน
83 นางสาวกัญญา   ยาราช เวียง
84 นางชนัญชิดา  จินมานะสุข แม่คะ
85 นายศิวโรจน์  โอดชุ่ม แม่ข่า
86 นางรุ่งรัตน์   กันทวงศ์ แม่งอน
87 นางอรุณี   ศรีมูล สันทราย
10. อำเภอแม่อาย
88 นายจิณณวัชร์    ขันคำกาศ บ้านหลวง
89 นายนพรุจ    แปงยวง ท่าตอน
90 นายสิทธิโรจน์    คุ้มม่วง มะลิกา
91 นางสาวสุภาภรณ์  แก้วกาศ สันต้นหมื้อ
92 นางศศิภา    ปานหมอก แม่นาวาง
93 นายณรงค์เดช    บัวหลวง แม่อาย
94 นายจักรี    สิงห์สา แม่สาว
11. อำเภอพร้าว
95 นายอนันต์     ชัยชนะสีพลี บ้านโป่ง
96 นางมลิวัลย์   เนตรวิจิตร น้ำแพร่
97 นายอินเหลา   จอมจิต สันทราย
98 นายมนัส    ตันสุภายน เวียง
99 นายทวี    มหาวัน แม่แวน
100 พ.ท.ทองคำ    กอยากลาง ทุ่งหลวง
101 นางสาวนรากร    เรือนต้น ป่าไหน่
102 นางสาวเข็มทอง   หงษ์ทอง ป่าตุ้ม
103 นางสาวภัทรานิษฐ์     กันถิน แม่ปั๋ง
104 นายนิดดร  ยอดเงิน โหล่งขอด
105 นางสาวสมถวิล  บุญเติง เขื่อนผาก
12. อำเภอสันป่าตอง
106 นางพรรณวดี    โยธาราษฎร์ บ้านกลาง
107 นางลัดดา    ไชยวงศ์ มะขามหลวง
108 นางยุพิน    แสงคำ ยุหว่า
109 นางลัดดา   มณีวรรณ บ้านแม
110 นายวัน    ใจแก้ว น้ำบ่อหลวง
111 นางสาวคันธรส  อยู่คง ทุ่งต้อม
112 นายเย็น     ศรีวิชัย ท่าวังพร้าว
113 นายบุญส่ง     ปัญญา แม่ก๊า
114 นายธีระ    ชัยแก้ว ทุ่งสะโตก
115 นายสุพล    หลานชัย สันกลาง
116 นายอนุชา     กันธิยา มะขุนหวาน
13. อำเภอสันกำแพง
117 นางสาวประนอม    มั่งมูล สันกำแพง
118 นางนิลวรรณ    ระปัน ออนใต้
119 นางสุพรรณ    อิธรรมะ แม่ปูคา
120 นายสุพจน์   คำมามูล ร้องวัวแดง
121 นางอรชร    แก้ววงษ์วรรณ ห้วยทราย
122 นางนันตา  บุญวงค์ บวกค้าง
123 นางสุนันท์   ปันมูล สันกลาง
124 นางสาวนิโลบล  ดอนนันชัย ต้นเปา
125 นางสาวชลนิชา  จูวารี แช่ช้าง
126 นางสาวเรณู    สุวรรณจักร์ ทรายมูล
14. อำเภอสันทราย
127 นายต๋า     เม็งทอง สันนาเม็ง
128 นายสุวรรณ์    อัจฉริยภาพ สันทรายน้อย
129 นายสมศักดิ์    พึ่งธรรม สันป่าเปา
130 นายพรหมมินทร์   บัวชื่นบาล หนองแหย่ง
131 นายประสิทธิ์   ปินตา สันพระเนตร
132 นายประถม    จำปาศรี หนองจ๊อม
133 นางพัชรี  เล็นป่าน เมืองเล็น
134 นายเดชา  ภานุสถิตย์ สันทรายหลวง
135 นางผ่องพรรณ  แสงคำ แม่แฝกใหม่
136 นางสุภา   แซ่ห่าน แม่แฝก
137 นายชุมพล    สมบูรณ์ชัย หนองหาร
138 นายบุญผาย  สำราญ ป่าไผ่
15. อำเภอหางดง
139 นายบุญศรี   บัวเงิน    บ้านแหวน
140 นายทองปอน  นันทิ สันผักหวาน
141 นางชวัลลักษณ์   กันธิยะ สบแม่ข่า
142 นางกิ่งกาญจน์    อ่อนสะเดา หนองควาย
143 นายนิพนธ์    เวทศักดิ์ หารแก้ว
144 นายสำราญ  พิมสาร น้ำแพร่
145 นางศรีลา    รังสี หนองแก๋ว
146 นางสาวลดาวัลย์   มูลละ บ้านปง
147 นางบำเพ็ญ   ดวงแก้ว หางดง
148 นายบุญสม   กันทะวงค์ หนองตอง
149 นายสมพล   มะจันทร์ ขุนคง
16. อำเภอฮอด
150 นายพรพิทักษ์  พรมกาวงค์ บ่อหลวง
151 นางสาวรุ่งนภา   อุตมะแก้ว ฮอด
152 นายวิรัตน์  ประยูรเต็ม หางดง
153 นายบุญชัย  หมื่นเป็ง นาคอเรือ
154 นางจินตนา   หวันแดง บ้านตาล
155 นางดวงเดือน   แสนเมืองมา บ่อสลี
17. อำเภอดอยเต่า
156 นางนงคราญ  บุญเขียว บงตัน
157 นางนิภาพร     ใจเป็ง ดอยเต่า
158 นางสาวดวงพร    จันพระยา มีดกา
159 นางสาวปาริชาติ    เมืองไทยเจริญ บ้านแอ่น
160 นางวรินทร์    หาญเมือง โป่งทุ่ง
161 นางสาววราภรณ์   มาลารัตน์ ท่าเดื่อ
18. อำเภออมก๋อย
162 นางสาวอัมพร   ศรีศตวรรษ  อมก๋อย
163 นายณัฐพงษ์   อ้ายคำ แม่ตื่น
164 นายดุลยพล   คงความโชคดี สบโขง
165 นายสุทธิพจน์  ราชเพียแก้ว นาเกียน
166 นายสุทธิพจน์    ปัญญา ยางเปียง
167 นางสาวสุธนันท์    อาดดำรงค์ ม่อนจอง
19. อำเภอสารภี
168 นายเฉลิมพล   บุญทาวงศ์ษา ท่าวังตาล
169 นายวุฒิชัย  แตงทอง ขัวมุง
170 นางสาวกมลกานต์    จิรัชยากร สารภี
171 นายธวัชชัย    เอื้องคำ หนองผึ้ง
172 นายอนันต์  ชมชื่น ชมภู
173 นายอนุชา  ทองสุข ท่าก้วาง
174 นายธีรวัฒน์    สุขศรี หนองแฝก
175 นางสาวบุษกร  ก่ำศรี ป่าบง
176 นายฐิติรัช    ชัยวงษ์ ไชยสถาน
177 นางสาวรัตนา   บุญคำ สันทราย
178 นายชัยนิวัฒน์  ไชยแก้วเมร์ ดอนแก้ว
179 นางสาวเอมอร  อุ่นเรือน ยางเนิ้ง
20. อำเภอเวียงแหง
180 นางตา   ส่างกาน เปียงหลวง
181 นางสาวฉวีวรรณ   ใจปวง แสนไห
182 นางสาวช่อผกา  สันนิถา เมืองแหง
21. อำเภอไชยปราการ
183 นางอำภา    ขันธะ ศรีดงเย็น
184 นางภาวณี  พุทธิมา หนองบัว
185 นายผัด    เทพก๋า แม่ทะลบ
186 นางนงคราญ    คาบเพชร ปงตำ
22. อำเภอแม่วาง
187 นายจันทร์แก้ว    คำปัน ทุ่งรวงทอง
188 นางมารินทร์   ร่มพนาธรรม ดอนเปา
189 นางเกศริน  ตุ่นแก้ว แม่วิน
190 นายวสันต์    พรหมมาวัน บ้านกาด
191 นายสมบูรณ์    เรือนเขียว ทุ่งปี้
23. อำเภอแม่ออน
192 นางประนอม    สิงห์ขร ออนกลาง
193 นางคำน้อย   ขัติแสง ออนเหนือ
194 นางสุภา     โพนเมืองหล้า ห้วยแก้ว
195 นางทองศรี    ส่วยกุล บ้านสหกรณ์
196 นายประจวบ   ปัญญาคำ แม่ทา
197 นายแอ๊ด   สุภาหล้า ทาเหนือ
24. อำเภอดอยหล่อ
198 นายธีรพงค์  แสนศรี ดอยหล่อ
199 นางดวงใจ    เชื้อเจ็ดตน ยางคราม
200 นายเอกราช   ประกอบทรัพย์ สองแคว
201 นางสาวณชญาดา  ยะสาคร สันติสุข
25. อำเภอกัลยานิวัฒนา
202 นายสุขชัย    สนวิเศษณ์ แจ่มหลวง
203 นายกิตติพงษ์  นุกา บ้านจันทร์
204 นายสนิท   ศรีศักตยา แม่แดด

 

ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2556