จัดซื้อจัดจ้าง

 

- แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า)
  จำนวน 1 ใบ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อน) จำนวน 1 ใบ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สาย)
  และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล)

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุ
   งานบ้านงานครัว

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์ปฏิทิน
   การรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า
   10 คนลงมา

- ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านประชาสัมพันธ์ทางไลน์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุสำนักงาน

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (นางสาวกาญจนา ไชยลังการ์)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (นายวรินรำไพ กว้างขวาง)

- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนำการเสนอราคา จ้างสำรวจและยันทึกข้อมุลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2561

- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ บันทึกข้อมูลและจัดทำเล่มสรุปการสำรวจโครงการประเมินผลโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ