ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623