ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

 

 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 

 

 

ประมาณการอุปสงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623