ช่างตัดผม ช่างเสริมสวยเชียงใหม่ ค้านปลดล๊อคอาชีพให้ต่างด้าว

ช่างตัดผม ช่างเสริมสวยเชียงใหม่ ค้านปลดล๊อคอาชีพให้ต่างด้าว

วันนี้ ( 2 พ.ค. 61) เวลา 9.30 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับหนังสือคัดค้านการเล็งปลดล๊อค อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวยให้กับแรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย ให้เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย จาก นายพัฒนา หน้าผ่อง นายกสมาคมแต่งผมเสริมสวยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกช่างตัดผม ช่างเสริมสวย จังหวัดเชียงใหม่ ชายหญิงร่วม 30 คน โดยทางกลุ่มผู้เรียกร้องได้เข้ายื่นหนังสือด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดโต๊ะล่าลายชื่อและได้ยืนถือป้ายคัดค้านด้วย

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 

 

 

 

ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติ 2561

            วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 2561 ภายใต้ชื่องาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ภายในงาน มีกิจกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ของหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ เพื่อร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงินทำบุญทั้งสิ้น 414,006.25 บาท, มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น, มอบเงินบริจาค "แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด" ออกโรงทานของหน่วยงานและสถานประกอบการ, และการบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” ประจำปี 2561

           เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการงาน “มหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนฮอล์ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจรีสอร์ท ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 580 คน โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยเครือข่ายแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น รวม 15 องค์กร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีอาสาสมัครเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกันของอาสาสมัครของทุกหน่วยงาน ดังนี้ 1) บูรณาการด้านแรงงาน 2) บูรณาการด้านการอำนวยความเป็นธรรม 3) บูรณาการด้านการเกษตร 4) บูรณาการด้านสาธารณสุข 5) บูรณาการด้านการพัฒนาชุมชน 6) บูรณาการด้านการพัฒนาสังคม 7) บูรณาการด้านอื่นๆ ตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีเจตจำนงร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่ความสันติสุข ความปรองดอง สมานฉันท์และความมั่นคงของชาติ ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และเป็นแนวทางในการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อสืบสานและเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังแรงงานสร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” จากนั้น นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการเสวนาในหัวข้อ “แรงงานเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถานประกอบการ และลูกจ้างได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกัน/แก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาในหัวข้อ “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยกลไกประชารัฐ” โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกประชารัฐ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้ร่วมแสดงพลังจิตอาสาด้วยความภักดี บำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดร้องขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (3 เม.ย. 61) เวลา 13.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 
Syndicate content