การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562
------------------------------------------------
26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยจ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 14.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ตำแหน่ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ เพื่อเข้าไปประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เนื้อหาการประชุม ได้แก่ การแจ้งแนวทางการสำรวจ “โครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการขยายฐานผู้ประกันตน มาตรา 40 (1ตำบล 1 หมู่บ้าน) ติดตามการฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการจัดกิจกรรมในนามชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี 2563

              วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Board Room ชั้น 3 โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

             การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกันทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 - 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และภาคประชาสังคม ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

 

เชียงใหม่จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 - 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563

           วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2565) นโยบายรัฐบาล และนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน รวมถึงแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

 
Syndicate content