อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงาน
1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
4. ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย

ภารกิจสำนักงานแรงงาน
เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานจังหวัด

1. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางปฎิบัติและประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน
6. ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
7. ปฎิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย